Članice SRS FBiH

Sportsko ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa : Trg heroja do broja 32, 71000 SARAJEVO
Tel/ Fax: ++387 33 618-055
E-mail: srsrfbih@gmail.com
Web: http://www.srsfbih.ba
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1020500000075561 UNION BANKA SARAJEVO

Opći podaci o članicama Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH

♦USR ‘UNA’, Bihać
Ul: Krupska bb
Seketar: Ernisa-Erna Kardaš 037 220-111
Predsjednik: Sead Alijagić 062 237-751
E-mail: ribolovci.bihac@bih.net.ba
E-mail: erna.kardas@live.com

♦USR ‘KRUŠNICA’, Bosanska Krupa
Ul: Omladinska 14
Sekretar:Suad Beširević 061 261-312
Predsjednik: Dr.Sead Šertović 061 105-381
E-mail: revirkrusnica@hotmail.com

♦SRD ‘ŠARAN’, Bužim
Ul: Vrhovska 42b
Seketar: Amir Čosić 061 436-848
Predsjednik: Emir Bajrektarević 061 797-593
E-mail: srdsaranbuzim@gmail.com

♦SRD ‘MUTNICA’, Cazin
Ul: Nijaza Begića Kese bb
037 511-221
Seketar: Husnija Šabić 061 524-203
Predsjednik: Mirsad Rekić 061242-778
E-mail: info@usrmutnica .ba

♦SRD ‘KLJUČ’, Ključ
Ul: Trg Alije Izetbegovića (dom kulture)
Seketar: Besim Pudić 061 334-637
Predsjednik: Samir Čajić 061 582-904
E-mail: srd.kljuc.@yahoo.com
E-mail: samircajic@ymail.com

♦DSR ‘SANA’, Sanski Most
Ul: Trg Ljiljana br.1
Seketar: Mirso 037 685-505
Predsjednik: Fikret Kurtović 061 197-487
E-mail: fikretkurtovic@yahoo.com

♦USR ‘ŠTUKA’ Velika Kladuša
Ul: Huske Miljkovića br.2
Seketar: Muhamed Miljković 061 850-223
Predsjednik: Dino Miljković 061 798-411
E-mail: dinomiljkovic76@hotmail.com

♦UGSR ‘ODŽAK’, Odžak
Ul: Titova bb
Seketar: Zarfudin Čengić 063 470-700
Predsjednik: Mato Jović 063 340-881
E-mail: ine@salkanovic-tisleraj.com

♦UROO ‘ŠARAN’, Orašje
Ul: III bb
Seketar: Damir Porobić 063 342-585
Predsjednik: Igor Zlatarević 063 368-489
E-mail: ur-saran-orasje@hotmail.com

♦UGSRD ‘KLEN’, Banovići
Ul: Patriotske lige bb
Seketar: Darko Limaj 061 821-064
Predsjednik: Edin Muhić 061 944-524
E-mail: daco0303@hotmail.com

♦SRD ‘SASTAVCI’, Čelić
Ul: A.Izetbegovića br.60/3
Seketar: Muharem Zejčirović 061 393-780
Predsjednik: Ferid Mešić 061 662-148

♦SRD ‘DRIJENČA’, Gračanica
Ul: Industrijska Zona bb(Olimp)
Seketar: Osman Hodžić 061 652-097
Predsjednik: Ibrahim Šuvalić 061 150-601
E-mail: srddrijenca@hotmail.com
E-mail:osmo1966@gmail.com

♦UGSR ‘HAZNA’, Gradačac
Ul: VI Bataljona bb
Seketar: Bakir Mulahalilović 061 151-107
Predsjednik: Ensar Mešanović 062 573-773
E-mail: bakir.mhalilivic@gradacac.ba

♦SRD ‘DRINJAČA’, Kladanj
Ul: Patriotske lige 2
Seketar: Nedžad Salihović 035 621-005
Predsjednik: Ahmo Gogić 061 292-165
E-mail: ahmogogic@gmail.com

♦USR ‘MANJIĆ’, Kalesija
Ul. Žrtava genocida u Srebrenici
Predsjednik: Ramiz Tubić 061 289-007

♦USRD ‘ŠARAN’, Teočak
Ul: Sniježnica bb
Seketar: Huso Hasanović 061 639-768
Predsjednik: Dževad Avdičević 061 146-847

♦USR ‘ZEBA’, Srebrenik
Ul: 25. novembra 50
Predsjednik: Nihad Buljubašić 061 355-604

♦SRD ‘SPREČA’, Doboj Istok
Ul: Klokotnica
Seketar: Samir Bratić 061 630-302
Predsjednik: Jusuf Krantić 061 322-311

♦USR RVI ‘STARA SPREČA’, Duboštica
Ul: Branitelja BiH bb (dom kulture)
Seketar: Fehim Cibrić 035 577-988
Predsjednik: Ramiz Hamzić 062 901-160

♦SIRK ‘BISTRO’ Tuzla
Ul: Bosne Srebrene bb SKPC Mejdan
Seketar: Murat Džolota 062 351-324
Predsjednik: Bahrudin Jamaković 061 720-438

♦SRD ‘RUDAR-KREKA’, Tuzla
Ul: Dragodol br.2
035 289-463
Seketar: Hasić Džemal 061 884-466
Predsjednik: Vehid Lelić 061 735-005
E-mail: piro.lms@bih.net.ba
E-mail: dzemal.hasic@live.com

♦UGSR ‘SMUĐ’, Lukavac
Ul: Dom kulture Titova bb
Seketar: Izet Morankić 061 947-255
Predsjednik: Salih Ramadanović 061 772-285
E-mail: salih@yahoo.com
E-mail: m-izet@hotmail.com

♦SRD ‘MRENA’, Živinice
Ul: M.Tita br.1
035 775-031
Sekretar: Drago Jakić 061 235-938
Predsjednik: Mithat Ferhatbegović 061 151-099
E-mail: ugsr.mrena.zivinice@hotmail.com
E-mail: jakicdrago@gmail.com

♦UG ‘SERD’, Banovići
Ul: 119.MB br.52
Seketar: Admir Nazibegović 061 283-780
Predsjednik: Admir Kapić 061 411-621
E-mail: admirkapic01@gmail.com

♦UGSRD ‘BREZA’, Breza
Ul: Zanatski centar bb
Seketar: Miro Vrljičak 061 417-584
Predsjednik: Nedžad Škrgić 061 869-925
E-mail: mirovrljicak@hotmail.com
E-mail: nedzad_skrgic@hotmail.com

♦UGSR ‘KULINA’, Mravići, Doboj- Jug
Ul: Bratstva i jedinstva br.13
Seketar: Damir Muminović 062 933-686
Predsjednik: Atif Hodžić 066 902-276
E-mail: ugsrkulina@hotmail.com
E-mail: daamir@hotmail.com

♦SRD ‘JELAH – TEŠANJ’, Jelah
Ul: M.Tita bb
Fax: 032-666-667
Seketar: Adnan Mustajbašić 061 703-765
Predsjednik: Nermin Piknjač 061 795-378
E-mail: adnan_mustajbasic@hotmail.com
E-mail: nermin_pike@hotmail.com

♦SRD ‘BISTRO’, Kakanj
Ul: Alije Izetbegovića s-3
Fax:032/553-885
Predsjednik: Fadil Kubat 061 805-756
E-mail: fadil_kubat@hotmail.com

♦SRD ‘BOSNA’, Maglaj
Ul: Civilnih žrtava rata bb
032 603-653
Seketar: Zumra Gušo 062 734-923
Predsjednik: Fuad Vrgovčević 061 189-446
E-mail: srd.maglaj@hotmail.com
E-mail:fuad.vrgovcevic@hotmail.com

♦VIZIJA doo Olovo
Ul: Kralja Tvrtka 12
033 557-100
Predsjednik: Edin Hodžić 061 136-730
E-mail: vizija1@bih.net.ba

♦USR ‘BLINKER’ Kalošević-Tešanj
Ul: Kalošević bb – Jelah
Seketar: Besim Sejdić 061 250-234
Predsjednik: Fahrudin Bobarić 061/152-950
E-mail: bistroblinker@gmail.com
E-mail: bobaric@bih.net.ba

♦SRD ‘KLEN’, Usora
Ul: Sivša bb
Seketar: Marinko Čagalj
Predsjednik: Juro Rajkovača 063 124-661
E-mail: juro.rajkovaca@yahoo.com

♦UGSR ‘VAREŠ’, Vareš
Ul: Put mira bb
Seketar: Rašid Redžepagić 032 843-446
Predsjednik: Ilhan Klančević 061 191-208
E-mail: ilhank@bih.net.ba

♦UGSR ‘VISOKO’, Visoko
Ul: Podvisoki bb
Seketar: Emir Koljenović 061 289-946
Predsjednik: Kenan Hodžić 061 992-330
E-mail: porupvi@bih.net.ba
E-mail: emir.koljenovic@gmail.com

♦UGSR ‘KRIVAJA’ Zavidovići
Ul: Radnička bb (Zgrada U.G. inva.rada)
Seketar: Zijad Horozović 061 581-498
Predsjednik: Izet Kvakić 061 230-540
E-mail: bistrokrivaja@gmail.com

♦UGSR ‘BISTRO’ Zenica
Ul: Bulevar Kulina bana br.32
032 242-212
Seketar: Adnan Doglod 061 690-940
Predsjednik: Vladimir Ivanković 032 405-480
E-mail: bistroze@yahoo.com
E-mail: adoglod@gmail.com

♦UGSR ‘BOSNA’, Žepče’
Ul: Prva bb
Predsjednik: Nedžad Hodžić 060 311 7 944
E-mail: nedzad.preko@hotmail.com

♦USR ‘GORAŽDE’ Goražde
Ul: M.Tita bb
038/223-368
Seketar: Husein Bošnjo 061/331-144
Predsjednik: Bahrudin Vrana 061 601-627
E-mail: bahrudin.vrana@hotmail.com

♦USRD ‘TOPLIK’, Prača
Ul: Trg Kemal Kemo Hrvo 1
Seketar: Vahid Sipović 061 915-390
Predsjednik: Avdo Salispahić 062 506-836
E-mail: toplic.rd@hotmail.com

♦USR ‘HALIL SOFRADŽIJA’, Ustikolina
Ul: Ustikolina bb
Seketar: Sulejman Dreca 061 534-469
Predsjednik: Admir Kuljuh 061 388-215
E-mail: srd.halilsofradzija@yahoo.com

♦SRD ‘BUGOJNO’, Bugojno
Ul: Terzići VII/21
Seketar: Muris Čurić 061 333-192
Predsjednik: Đenan Mahmutbegovć 061 768-743
E-mail: curicmuris@yahoo.com
E-mail: rtvbugojno@yahoo.com

♦USR ‘BUSOVAČA’, Busovača
Ul: Branitelja domovine bb
Seketar: Željko Varešković
Predsjednik: Ivica Tomičić 063 364-532
E-mail: ivicatomicic3@gmail.com

♦SRD ‘VRBAS’, Donji Vakuf
Ul: 14. Septembra bb
Seketar: Namir Zahirović 061 426-291
Predsjednik: Armin Mlinarević 061 987-944
E-mail: arco_dole@hotmail.com

♦USR ‘VITEZ’, Vitez
Ul: Rijeka br.22
Seketar: Ivica Kovač 063 471-408
Predsjednik: Dragan Jonjić 063 809-145
E-mail: nono@tel.net.ba
E-mail: info@usrvitez.ba

♦UGSR ‘FOJNICA’, Fojnica
Ul: Muhameda Sudžuke bb
Seketar: Džemil Berbić 062 462-854
Predsjednik: Refik Varka/Simbašić Nevres
E-mail: dzemil.berbic@gmail.com

♦SRD ‘VRBAS’, G.Vakuf/Uskoplje
Ul: J.B.Jelačića bb
Seketar: Slavko Boškić 063 690-261
Predsjednik: Ivica Kolak 063 403-473
E-mail: srdgvu@gmail.com

♦SRU ‘ZLATOVČICA’, Jajce
Ul: H.V.Hrvatinića br.2
Sekretar Udruženja: Marjan Mašić 063/841-825
Predsjednik U.O. Marijo Raić – 063/726-074
E-mail: zlatovcica.jajce@gmail.com

♦USR ‘KISELJAK’, Kiseljak
Ul: Josipa Bana Jelačića bb
Seketar: Dragan Musić 063 401-899
Predsjednik: Danijel Kobačić 063 403-142
E-mail: usrkiseljak@net.hr
E-mail: danijelkobacic@net.hr

♦USR ‘KREŠEVO’, Kreševo
Ul: Fra Grge Martiča br.72
Seketar: Marko Ilić 063 369-576
Predsjednik: Anto Marić
E-mail: antomaric@gmail.com

♦USR ‘BILA’ Han Bila/Mehurići
Ul: Mehurići
Seketar: Munir Zolota 062 953-950
Predsjednik: Huso Tahirović 061 426-634
E-mail.osmehuric@bih.net.ba

♦SRD ‘NOVI TRAVNIK’, Novi Travnik
Ul: Kralja Tvrtka 40/18
Seketar: Milorad Ćurčić 063 903-840
Predsjednik: Rusmin Zukić 063 893-666
E-mail: ribolovci.ntr@gmail.com

♦KSR ‘TRAVNIK’, Travnik
Ul: Vezirska br.4
030 511-246
Seketar: Indir Melić 061 184-040
Predsjednik: Nermin Alispahić 061 184-001
E-mail: indir.melic@hotmail.com
E-mail: alispahic-nerko@hotmail.com

♦USR“MLADICA“ Dobretići
Ul: Motel“UGAR“
Predsjednik: Tadija Šugić 063/ 335-255

♦ŠRD ‘BJELAVE’, Čapljina
Ul: A.Starčevića bb
036 807-443
Seketar: Josip Pjevac 063 420-655
Predsjednik: Željko Arar 063 486-178
E-mail: ribici.caplina@gmail.com

♦USR ‘DUNAJAC’, Čitluk-Žitomislići
Ul: Biletić polje bb
Seketar: Srečko Galić 063 348-541
Predsjednik: Tomislav Martinović 063 795-160

♦SRU ‘VRUTAK’, Hutovo-Neum
Predsjednik: Nikola Konjevod 063 352-507
E-mail: nikola.ko@net.hr

♦USR ‘GLAVATICA’, Jablanica
Ul: Darivalaca krvi  br.3
Seketar: Admir Šehić 061 498-050
Predsjednik: Ćazim Arfadžan 061 346-477
E-mail: admir.sehic@gmail.com

♦OSR ‘KONJIC’, Konjic
Ul: Stara čaršija 11
036 727-268
Seketar: Mirsad Trešnjo 061 498-123
Predsjednik: Dženan Jahura 061 273-744
E-mail: osrkonjic@gmail.com

♦USR ‘NERETVA 1933’, Mostar
Ul: Splitska 74-A
Seketar: Nada Ramadanović 036 319-063
Predsjednik: Sulejmman Ćurić 061 327-876
E-mail: usrneretva1933@hotmail.com

♦SRTD ‘RAMSKE VODE’, Prozor/Rama
Ul: Kralja Tomislava bb
036 770-623
Seketar: Goran Marić 063 822-199
Predsjednik: Vladimir Nevistić 063 477-940
E-mail: srtd.ramske.vode@gmail.com

♦ŠRD ‘BREGAVA’, Stolac
Ul: Hrvatskih branitelja bb
Predsjednik: Daniel Babić 063 361-148
E-mail: daniel.stolac@gmail.com

♦USR ‘KRAVICE’, Ljubuški-Vitina
Ul: Grabovnik
Seketar: Ljuban Mišetić 063 835-666

♦DŠR ‘BORAK’, Široki Brijeg
Ul: Fra Didaka Buntića 120 A
Seketar: Tončo Šušak 063 329-630
Predsjednik: Tomislav Lovrić 063 329-630
E-mail: dsrborak@gmail.com

♦USR ‘SARAJEVO 1906’, Sarajevo
Seketar: Mugdim Pešto 061 108-984
Predsjednik: Anton Šafhauzer 061 357-982
E-mail: usr.sarajevo@gmail.com

♦USRD ‘ZUJEVINA’, Hadžići
Ul: Hadželi bb
Seketar: Nusret Brčkalija 061 702-634
Predsjednik: Edin Avdić 061 351-315
E-mail: avdicedo63@gmail.com

♦USRD ‘ILIDŽA’, Ilidža
Ul: XII Mart br.3
033 622-537
Seketar: Azem Letić 061 273-525
Predsjednik: Samir Jaganjac 061 900-666
E-mail: samir.jaganjac@hotmail.com

♦USRD ‘VOGOŠĆA’, Vogošća
Ul: Jošanička br.39
Seketar: Mirsad Gajević 061 747-915
Predsjednik: Milan Jagar 061 572-992
E-mail: milan.jagar@gmail.com
E-mail: usrdvogosca@gmail.com

♦U.G. ‘BISTRO!’ Sarajevo
Ul: Azize Šaćirbegović 16
Potpredsjednik: Senad Kapo 061 188-093
Predsjednik: Adnan Osmanagić 061 201-620
E-mail: info(et)bistrobih.ba
E-mail: bistrobih(et)gmail.com

♦SRD ‘MILJACKA’, Stari Grad, Sarajevo
Ul: Timurhanova 16, 71 000 Sarajevo
Zamjenik/Sekretar: Čukurija Elsad tel:061/189-088
Predsjednik: Kenan Hajdarević 061/379-724
E-mail: srd.miljacka@gmail.com
E-mail: hajdarevic.kenan1@gmail.com

♦USR ‘ALIĆ HIDAJET-HITKO’ Ilijaš
Ul.126.Ilijaške brigade bb
Sekretar:Namik Alić
Predsjednik: Zahid Dervišević 062 625-021
E-mail: ugsralichidajet-hitko@hotmail.com

♦SRD ‘UNAC’, Drvar
Ul: Titova bb
Seketar: Drago Rokvić 065 746 811
Predsjednik: Vlado Bosnić 065 752-536

♦USR ‘PASTRVA’, Kupres
Ul: Ante Starčevića 28
Seketar: Mato Zrno 063 370-449
Predsjednik: Valentin Mioć 063 370-300
E-mail: sru.pastrva.kupres@gmail.com

♦Eko Udruga SR ‘LIVNO’, Livno
Ul: Splitska bb
Predsjednik: Tihomir Popović 063 886-482
E-mail: tihomir61@gmail.com

♦Eko Udruga ŠR ‘STRŽANJ’, Šujica
Ul: Šujica bb
Predsjednik: Martin Zrno 063 812-028

♦Voda-Riba-Sport Buško Jezero d.o.o., Tomislavgrad
Ul: Dozani Zaljut bb
Predsjednik: Ante Dozan 063 472-599
E-mail: antedozan1@gmail.com
E-mail: sosaice@gmail.com

© 8325 Službena stranica Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Dozvoljeno korištenje materijala uz navođenje izvora.