Sportsko ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Vitomira Lukića 6D ; 71210 Ilidža, Sarajevo
Tel/ Fax: ++387 33 618-055,  mob.061 992-445
E-mail: srsfbih@gmail.com
Web: http://www.srsfbih.ba
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1020500000075561 UNION BANKA SARAJEVO

Opći podaci o članicama Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH

♦USR ‘UNA’, Bihać
Ul: Krupska bb
Sekretar: Melita Spahić 037 220-111
Predsjednik: Sead Džanić 061 742-503
E-mail: una.bihac.usr@gmail.com
♦USR ‘KRUŠNICA’, Bosanska Krupa
Ul: Patriotske lige bb
Sekretar: Haris Džafić 061 892-251
Predsjednik: Admir Bajrić 061 458-520
E-mail: info@usrkrusnica.ba
♦SRD ‘ŠARAN’, Bužim
Ul: Generala Izeta Nanića br.11
Seketar: Vahidin Veladžić 061 458-469
Predsjednik: Suad Šahinović 061 154-679
E-mail: saranbuzim@gmail.com
♦SRD ‘MUTNICA’, Cazin
Ul: Nijaza Begića Kese bb
037 511-221
Seketar: Husnija Šabić 061 524-203
Predsjednik: Emir Velagić 060 304 8 015
E-mail: rekic.usrmutnica@gmail.com
♦SRD ‘KLJUČ’, Ključ
Ul: Branilaca BiH bb (dom kulture)
Sekretar: Anel Pudić 062 245-857
Predsjednik: Senad Zečević 066 805-760
E-mail: kljucsrd.@gmail.com
♦USR ‘ŠTUKA’ Velika Kladuša
Ul: Huske Miljkovića br.2
Seketar: Muhamed Miljković 061 850-223
Predsjednik: Dino Miljković 061 798-411
E-mail: dinomiljkovic76@hotmail.com
♦UGSR ‘ODŽAK’, Odžak
Ul: Titova bb
Seketar: Zarfudin Čengić 063 470-700
Predsjednik: Mato Jović 063 340-881
E-mail: ine@s-t.ba
♦UROO ‘ŠARAN’, Orašje
Ul: III ulica bb
Seketar: Ivica Prgić
Predsjednik: Mario Živković 063 342-524
E-mail: mario.elektro@gmail.com
♦USR“Zlatni karas“, Domaljevac-Šamac
Ul.Posavskih branitelja br.148
predsjednik:Luka Lucić 031 791-363
E-mail: lulekralj@hotmail.com
♦UGSRD ‘KLEN’, Banovići
Ul: Patriotske lige bb
Sekretar: Anel Peštalić 060 31 53 400
Predsjednik: Nedžad Šehić 062 120-628
E-mail: srdklenbanovici@gmail.com
♦SRD ‘SASTAVCI’, Čelić
Ul: A.Izetbegovića br.60/3
Seketar: Muharem Zejčirović 061 393-780
Predsjednik: Ferid Mešić 061 662-148
♦SRD ‘DRIJENČA’, Gračanica
Ul: Industrijska Zona bb(Olimp)
Seketar: Osman Hodžić 061 652-097
Predsjednik: Ibrahim Šuvalić 061 150-601
E-mail: srddrijenca@hotmail.com
E-mail:osmo1966@gmail.com
♦UGSR ‘HAZNA’, Gradačac
Ul: VI Bataljona bb
Sekretar: Sanib Bijelić
Predsjednik: Bakir Mulahalilović 061 151-107
Dopredsjednik:Zijad Hečimović 061 289-681
E-mail: bakir.mhalilivic@gradacac.ba
♦SRD ‘DRINJAČA’, Kladanj
Ul: Kladanjske brigade bb
Seketar: Bahro Suljić  061 055-004
Predsjednik:
E-mail: bahros@hotmail.com
♦USR ‘MANJIĆ’, Kalesija
Ul. Žrtava genocida u Srebrenici
Sekretar:Osman Huremović
Predsjednik: Ramiz Tubić 061 289-007
♦USRD ‘ŠARAN’, Teočak
Ul: Sniježnica bb
Seketar: Huso Hasanović 061 639-768
Predsjednik: Dževad Avdičević 061 146-847
♦USR ‘ZEBA’, Srebrenik
Ul: 25.Novembra 50
Predsjednik: Nihad Buljubašić 061 355-604
♦SRD ‘SPREČA’, Doboj Istok
Ul: Klokotnica
Seketar: Samir Bratić 061 630-302
Predsjednik: Zijad Mujkić
♦USR RVI ‘STARA SPREČA’, Duboštica
Ul: Branitelja BiH bb (dom kulture)
Seketar: Fehim Cibrić 035 577-988
Predsjednik: Ramiz Hamzić 062 901-160
♦SIRK ‘BISTRO’ Tuzla
Ul: Bosne Srebrene bb SKPC Mejdan
Seketar: Murat Džolota 062 351-324
Predsjednik: Bahrudin Jamaković 061 720-438
♦SRD ‘RUDAR-KREKA’, Tuzla
Ul: Dragodol br.2
Seketar:  035 289-463
Predsjednik: Sevret Barčić-Nuta 060 308 2 416
♦UGSR ‘SMUĐ’, Lukavac
Ul: Titova bb „JU Centar za kulturu“
Sekretar: Alma Nuhić 060 33 68 292
Predsjednik: Alen Nuhić 061 428-618
E-mail: alen.nuhic1981@gmail.com
E-mail: srdlukavac@gmail.com
♦SRD ‘MRENA’, Živinice
Ul: M.Tita br.1
035 775-031
Sekretar: Eldar Mujezinović 061 631-999
Predsjednik: Mithat Ferhatbegović 061 151-099
E-mail: ugsrmrena@gmail.com
♦UG ‘SERD’, Banovići
Ul: 119.MB br.52
Seketar: Admir Nazibegović 061 283-780
Predsjednik: Admir Kapić 061 411-621
E-mail: admirkapic01@gmail.com
♦UG ‘Feeder-klub“Tuzla
Ul.Tušanj do br.44
Sekretar: Edin Saletović 061 729-007
Predsjednik: Dragan Koler 061 407-740
E-mail: ug.feederklub.tuzla@gmail.com
♦UGSRD ‘BREZA’, Breza
Ul: Zanatski centar bb
Seketar: Miro Vrljičak 061 417-584
Predsjednik: Nedžad Škrgić 061 869-925
E-mail: mirovrljicak@gmail.com
E-mail: nedzad_skrgic@hotmail.com
♦UGSR ‘KULINA’, Mravići, Doboj- Jug
Ul: Bratstva i jedinstva br.13
Seketar: Damir Muminović 062 933-686
Predsjednik: Atif Hodžić 066 902-276
E-mail: ugsrkulina@hotmail.com
♦UG SRD ‘JELAH – TEŠANJ’, Jelah
Ul: Armije BiH br.4
Fax: 032-666-667
Seketar: Adnan Mustajbašić 061 703-765
Predsjednik: Vahid Festa 061 152-922
E-mail: adnan.mbasic@gmail.com
E-mail: festa.vahid@gmail.com
♦SRD ‘BISTRO’, Kakanj
Ul: Novo naselje bb
Sekretar: Selvedin Plasto 061 102-792
Predsjednik: Bećir Alajbegović 061 754-585
E-mail: coberplastos@gmail.com
♦SRK ‘BOSNA’, Maglaj
Ul: Civilnih žrtava rata bb
032 603-653
Sekretar:
Predsjednik: Zumra Gušo 062 293-646
E-mail: srd.maglaj@gmail.com
♦SRD ‘ORLJA’, 71 340 Olovo
Ul: H.K.Gradaščevića bb
Sekretar: Izudin Žilić 062 596-654
Predsjednik: Himzo Hadžiabdić 062 424 689
E-mail: zilicizo@gmail.com
♦USR ‘BLINKER’ Kalošević-Tešanj
Ul: Kalošević bb – Jelah
Seketar: Ferida Begović 062 825-925
Predsjednik: Fahrudin Bobarić 061/152-950
E-mail: bistroblinker@gmail.com
E-mail: bobaric@bih.net.ba
♦SRD ‘KLEN’, Usora
Ul: Sivša bb
Seketar: Marinko Čagalj
Predsjednik: Juro Rajkovača 063 124-661
E-mail: juro.rajkovaca@yahoo.com
♦UGSR ‘VAREŠ’, Vareš
Ul: Put mira bb
Seketar: Rašid Redžepagić 032 843-446
Predsjednik: Ilhan Klančević 061 191-208
E-mail: ilhank@bih.net.ba
♦SRK ‘VISOKO’, 71 300 Visoko
Ul: Podvisoki bb
Sekretar: Emir Koljenović 061 289-946
Predsjednik: Vejsil Omanović 061 703-474
E-mail: emir.koljenovic@gmail.com
E-mail: vomanovicz@gmail.com
♦UGSR ‘KRIVAJA’ Zavidovići
Ul: Radnička bb (Zgrada U.G. inva.rada)
Seketar: Zijad Horozović  061 581-498
Predsjednik: Enver  Krdžalić  061 619-782
E-mail: bistro.krivaja@gmail.com
♦UGSR ‘BISTRO’ Zenica
Ul: Bulevar Kulina bana br.32
032 242-212
Predsjednik: Mirsad Tuzlak 062 599-467
E-mail: ugsrbistro.ze@gmail.com
♦UGSR ‘BOSNA’, Žepče’
Ul: Prva bb
Predsjednik: Nedžad Hodžić 060 311 7 944
E-mail: nedzad.preko@hotmail.com
♦USR ‘GORAŽDE’ Goražde
Ul: M.Tita br.11A
038/223-368
Seketar: Edin Čovčič
Predsjednik: Halid Pekaz 061 467-350
E-mail: usrgorazde@gmail.com
E-mail: halidpekaz@gmail.com
♦USRD ‘TOPLIK’, Prača
Ul: Trg Kemal Kemo Hrvo 1
Seketar: Vahid Sipović 061 915-390
Predsjednik: Esad Sipović 061 783-904
E-mail: emirsipovic@yahoo.com
♦USR ‘USTIKOLINA’, Ustikolina
Ul: Ustikolina bb
Seketar: Sulejman Dreca 061 534-469
Predsjednik: Admir Kuljuh 061 388-215
E-mail: srd.halilsofradzija@yahoo.com
♦SRD ‘BUGOJNO’, Bugojno
Ul: Terzići VII/21
Seketar: Muris Čurić 061 333-192
Predsjednik: Đenan Mahmutbegovć 061 768-743
E-mail: curicmuris@yahoo.com
E-mail:srdbugojno@yahoo.com
♦USR ‘BUSOVAČA’, Busovača
Ul: Branitelja domovine bb
Seketar: Željko Varešković
Predsjednik: Ivica Tomičić 063 364-532
E-mail: ivicatomicic3@gmail.com
♦SRD ‘VRBAS’, Donji Vakuf
Ul: 14. Septembra bb
Seketar: Namir Zahirović 061 426-291
Predsjednik: Armin Mlinarević 061 987-944
E-mail: zahirovicnamir7@gmail.com
♦USR ‘VITEZ’, Vitez
Ul: Rijeka br.22
Seketar: Ivica Kovač 063 471-408
Predsjednik: Dragan Jonjić 063 809-145
E-mail: nono@tel.net.ba
E-mail: info@usrvitez.ba
♦UGSR ‘FOJNICA’, Fojnica
Ul: Muhameda Sudžuke bb
Seketar: Džemil Berbić 062 462-854
Predsjednik: Refik Varka/Simbašić Nevres
E-mail: dzemil.berbic@gmail.com
E-mail: ugsrfojnica@gmail.com
♦SRD ‘VRBAS’, G.Vakuf/Uskoplje
Ul: Voljevac bb
Sekretar: Adis Čalkić 061 405-921
Predsjednik: Adnan Milanović 061 494-812
E-mail: srdgvu@gmail.com
♦SRU ‘ZLATOVČICA’, Jajce
Ul: H.V.Hrvatinića br.2
Seketar: Marjan Mašić 063 841-825
Predsjednik: Mario Raić 063 726-074
E-mail: zlatovcica.jajce@gmail.com
♦USR ‘KISELJAK’, Kiseljak
Ul: Josipa Bana Jelačića bb
Seketar: Oliver Stanić 063 339-552
Predsjednik: Danijel Kobačić 063 403-142
E-mail: usrkiseljak@net.hr
E-mail: danijelkobacic@net.hr
♦USR ‘KREŠEVO’, Kreševo
Ul: Fra Grge Martiča br.72
Seketar: Oliver Stanić 063 339-552
Predsjednik: Anto Marić
E-mail: antomaric@gmail.com
♦USR ‘BILA’ Han Bila/Mehurići
Ul: Mehurići
Seketar: Munir Zolota 062 953-950
Predsjednik: Huso Tahirović 061 426-634
E-mail: osmehuric@bih.net.ba
♦SRD ‘NOVI TRAVNIK’, Novi Travnik
Ul: Rankovići bb
Seketar: Jasmin Ljevaković 061 585-821
Predsjednik: Rusmin Zukić 063 893-666
E-mail: ribolovci.ntr@gmail.com
E-mail :jasminljevakovic@gmail.com
♦KSR ‘TRAVNIK’, Travnik
Ul: Vezirska br.4
030 511-246
Seketar: Indir Melić 061 184-040
Predsjednik: Nermin Alispahić 061 184-001
E-mail: indir.melic@hotmail.com
E-mail: alispahic-nerko@hotmail.com
♦USR“MLADICA“ Dobretići
Ul: Motel“UGAR“
Predsjednik: Tadija Šugić 063/ 335-255
♦ŠRD ‘BJELAVE’, Čapljina
Ul: A.Starčevića bb
036 807-443
Seketar: Josip Pjevac 063 420-655
Predsjednik: Željko Arar 063 486-178
E-mail: ribici.caplina@gmail.com
♦DŠR ‘DUNAJAC’, Čitluk
Biletić polje, Čitluk
Seketar: Dominik Karačić  063 325-041
Predsjednik: Tomislav Martinović 063 795-160
E-mail: dkaracic12@gmail.com
♦USR ‘GLAVATICA’, Jablanica
Ul: Trg oslobođenja bb
Seketar: Admir Šehić 061 498-050
Predsjednik: Ćazim Arfadžan 061 346-477
E-mail: admirsehic3@gmail.com
♦OSR ‘KONJIC’, Konjic
Ul: Stara čaršija 11
036 727-268,
Seketar: Mirsad Trešnjo 061 498-123
Predsjednik: Mustafa Ajanović
E-mail: osrkonjic@gmail.com
♦USR “NERETVA 1933” Mostar
Adresa: Telčeva 1, 88000 Mostar
Tel/fax: +387 36 319 063
E-mail: usrneretva1933@hotmail.com
Web: www.neretva1933.ba
Predsjednik: Jurica Ćorić 063 318 705
Dopredsjednik: Safet Čano 061 276 591
Sekretar: Nada Ramadanović 062 730 510
♦SRTD ‘RAMSKE VODE’, Prozor/Rama
Ul: Kralja Tomislava bb
036 770-623
Seketar: Goran Marić 063 822-199
Predsjednik: Vladimir Nevistić 063 477-940
E-mail: srtd.ramske.vode@gmail.com
♦UŠR ‘KRAVICE’, Ljubuški-Vitina
Vitina bb
Seketar: Milijan Boras 063 363-431
Predsjednik: Krešo Paradžik 063 820-820
E-mail:kreso.paradzik@hotmail.com
E-mail:milijan.boras@hteronet.ba
♦DŠR ‘BORAK’, Široki Brijeg
Ul: Fra Didaka Buntića 120 A
Seketar: Tončo Šušak 063 329-630
Predsjednik: Marko Jelić 063 085- 000
E-mail: marko@jelic.ba
♦USR ‘SARAJEVO 1906’, Sarajevo
Ul: Gradačačka 68
Seketar: Mugdim Pešto 061 108-984
Predsjednik: Mirsad Alagić  061 190-495
E-mail: usr.sarajevo@gmail.com
♦USRD ‘ZUJEVINA’, Hadžići
Ul: Hadželi bb
Seketar: Nusret Brčkalija 061 702-634
Predsjednik: Edin Avdić 061 351-315
E-mail: avdicedo63@gmail.com
♦USRD ‘ILIDŽA’, Ilidža
Ul: XII Mart br.3
033 622-537
Sekretar: Anel Tahirbegović 062 571-096
Predsjednik: Senadin Efendić 061 202-892
E-mail: ribariilidza@gmail.com
E-mail: efendicsenadin@gmail.com
♦USRD ‘VOGOŠĆA’, Vogošća
Ul: Jošanička br.39
Sekretar: Edina Dolovac 062 170-500
Predsjednik: Hasan Dolovac 061 210-090
E-mail: usrdvogosca@gmail.com
♦U.G. ‘BISTRO!’ Sarajevo
Ul: Azize Šaćirbegović 16
Predsjednik: Predrag Petrušić 062/295-678
Potpredsjednik: Fahrudin Letić 061/336-347
E-mail: info@bistrobih.ba
♦SRD ‘MILJACKA’, Sarajevo
Ul: Pod Hridom 25
Seketar: Ismet Bajraktarević 061 227-390
Predsjednik: Kenan Hajdarević 061 787-737
E-mail: srd.miljacka@gmail.com
E-mail: kenan79@live.com
♦USR“ALIĆ HIDAJET-HITKO“Ilijaš
Ul.126.Ilijaške brigade bb
Sekretar:Namik Alić
Predsjednik: Zahid Dervišević 062 625-021
E-mail: ugsralichidajet-hitko@hotmail.com
♦FFC“Caddisfly“ Sarajevo
Ul.Obala Kulina Bana br.37
Predsjednik:Ismet Bajraktarević 061 227-390
E-mail:ffc.caddisfly@gmail.com
♦USR“Novi Grad“ Sarajevo
Ul.Ive Andrića br.8
Predsjednik:Ramiz Gušo 061 135-032
♦SRD ‘UNAC DRVAR’, Drvar
Ul: Beogradska 18
Sekretar: Nemanja Tomić 064 457 3 510
Predsjednik: Radovan Zorić 065 184-127
E-mail:
♦UŠR ‘PASTRVA’, Kupres
Ul: Ante Starčevića 28
Sekretar: Mirko Čičak 063 922-233
Predsjednik: Nikola Ravančić 063 734-466
E-mail: sru.pastrva.kupres@gmail.com
♦Eko Udruga SR ‘LIVNO’, Livno
Ul: Zrinsko-Frankopanska br.25
Predsjednik: Danijel Čeko 063 385-316
E-mail: ceko.danijel@gmail.com
♦Eko Udruga ŠR ‘STRŽANJ’, Šujica
Ul: Šujica bb
Predsjednik: Martin Zrno 063 812-028
♦Voda-Riba-Sport Buško Jezero d.o.o., Tomislavgrad
Ul: Dozani Zaljut bb
Predsjednik: Ante Dozan 063 472-599
E-mail: antedozan1@gmail.com
E-mail: sosaice@gmail.com
♦DSR ‘SANA’, Sanski Most
Ul: Prijedorska br.3
Seketar: Mirsad Džafić 062 654-010
Predsjednik: Fehim Hadžiahmetović 061 181-849
E-mail: h.fehim@hotmail.com
♦USRD ‘DEVET RIJEKA’, 79 260 Sanski Most
Ul: Prvomajska br.15
Sekretar: Nirzad Karamujić 061 369-470
Predsjednik: Ermin Grozdanić
E-mail: nirzadkaramujic@hotmail.com
♦UŠR ‘AMUR’, 88 344 DRINOVCI – GRUDE
Ul: Dubrava 22,
Sekretar: Tomislav Čorluka
Predsjednik: Josip Majstorović 063 870-365
E-mail: josipmajstorovic1980@gmail.com
♦OBrEEn d.o.o., 80 101 Livno –Buško jezero
Ul: Domobranska 07
Direktor: Jugoslav Brdar 063 252-306
E-mail: jugobrdar@gmail.com
♦USR ‘KLOKOT’, 77 000 Bihać
Ul.Ivo Andrić bb (kuća Hasana Ružnića)
Sekretar:
Predsjednik: Hasan Runić 062 536-694
E-mail: usrklokot@gmail.com